คู่มืองานวิจัย

 Download
 1 ปฎิทินการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย pdf-icon
2 คู่มือการเขียนรายงานวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf-icon
3 คู่การเขียนรายงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย pdf-icon
4 คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ pdf-icon
5 จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf-icon
6 กระบวนการบริการทางวิชาการแก่สังคม กรณีงบประมาณแผ่นดิน pdf-icon
 7 คู่มือการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร pdf-icon
8 ขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
pdf-icon
9 ขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน pdf-icon
10 ขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.) pdf-icon
11 ขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) pdf-icon
12 pdf-icon
13  pdf-icon