องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) ปีการศึกษา 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3          :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

วงรอบการประเมิน   :  ปีการศึกษา 2558 (1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน (08-5000-8511) IP-Phone 262

ผลการดำเนินงาน :

Download เอกสารผลการดำเนินงาน 
image_gallery
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

หลักฐานอ้างอิง

ที่ เลขที่เอกสาร ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ ชื่อ-สกุล ระดับ
คุณภาพฐานข้อมูล
คะแนน Download
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1  Thermoelectric Properties and Power Generational of p-Ca3Co4O9 and n-Sr0.87La0.13TiO3 Thermoelectric Modules  Key Engineering Materials
Vols.675-676 (2016) pp 679-682
Accept : 2015-08-18
ครรชิต สิงห์สุข  วารสารระดับนานาชาติ Q3 1 pdf-icon
2  The Various Concentration Effected on Crystallite Siza of Calcium Carbonate  Key Engineering Materials
Vols.675-676 (2016) pp 667-670
Accept : 2015-08-18
 สันติ ผิวผ่อง  วารสารระดับนานาชาติ Q3 1  pdf-icon
3  Effects of Magnetic Field on Synthesis and Thermoelectric Properties of NaCoO2 Integrated Ferroelectrics An International Journal
165:81-85;2015
Online: 22 Oct 2015
 ครรชิต สิงห์สุข  วารสารระดับนานาชาติ Q3 1  pdf-icon
4  Investigation of structural and thermoelectric properties of lead telluride thin film depositionted by DC Magnetron Sputtering Key Engineering Materials
Vols.675-676 (2016) pp 253-256
Accept : 2015-08-18
 ธีระวุฒิ สำเภา  วารสารระดับนานาชาติ Q3 1  pdf-icon
5

EFFECTS ANNEALING TREATMENT ON THERMOELECTRICITY OF LEAD TELLURIDE THIN FILMS ON Si-WAFER PREPARED BY DC MAGNETRON SPUTTERING SYSTEM

Journal of Materials Science and Applied Energy
5(1) (2016) 14-17
online : 15 01 2016

ธีระวุฒิ สำเภา TCI 2 0.6 pdf-icon
6

SYNTHESIS AND FABRICATION OF [(K0.5Na0.5)0.935Li0.065]NbO3 ADDED WITH Mn FOR PIEZOELECTRIC MODULE

Journal of Materials Science and Applied Energy
5(1) (2016) 34-37
online : 15 01 2016
สันติ ผิวผ่อง TCI 2 0.6 pdf-icon
7  REPEATED EXTRACTION OF CALCIUM CARBONATE MICRO SIZED FROM CHERRY SHELL Journal of Materials Science and Applied Energy

4(3) (2015) 1-4
online : 08 08 2015

 ศักดิ์ดา แสนสุพรรณ  TCI 2 0.6 pdf-icon
8  ELECTRONIC STRUCTURE OF TETRAHEDRITE Cu12Tr0.5Sb4S13 (Tr = Ti, V, Fe, Ni, Cu, Zn) BY DV-Xα METHOD Journal of Materials Science and Applied Energy

4(3) (2015) 8-13
online : 08 08 2015

 ครรชิต สิงห์สุข  TCI 2 0.6 pdf-icon