บุคลากร

ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

 ผู้อำนวยการ

ชื่อ-สกุล : ดร.มาลี ศรีพรหม
Malee Sriprom, Ph.D.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-7802-7679
E-mail : scms@snru.ac.th……..

 รองผู้อำนวยการ

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร
Suthasinee Kuptabut, Ph.D.
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-9484-4132
E-mail : suthasinee@snru.ac.th……
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วิจิตรา สุจริต
Wichidtra Sudjarid, Ph.D.
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-4128-4421
E-mail : Wichidtra.s@snru.ac.th………………….
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา
Ladapa Sripasuda
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-5924-4994
E-mail : ladapa@snru.ac.th…………………..

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

tseetawan ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
Assoc. Prof. Tosawat Seetawan, Ph.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
โทรศัพท์ : 08-5861-7815
E-mail : tseetawan@yahoo.com…………………..
22

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

praboo ชื่อ-สกุล : ดร.พัทธนันท์  ชมภูนุช
Phattanun  Chomphunut, Ph.D.
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : 08-8561-9227
E-mail : praboo_01@hotmail.com2222          2……..

งานบริหารจัดการทุนวิจัย

jj ชื่อ-สกุล : วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
Wipawan Yaisomboon
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารจัดการทุนวิจัย………….
โทรศัพท์ : 08-9418-4612
E-mail : wipawan.kku@gmail.com
vaw

.…………………………….

ชื่อ-สกุล : ภัณฑิรา  สีนวลแล
Pantira Seenaullae
ตำแหน่ง : นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิท
โทรศัพท์ : 08-0755-1838
E-mail : tira_t@hotmail.com

งานวิจัยและบริการวิชาการ

sd ชื่อ-สกุล : ศักดิ์ดา  แสนสุพรรณ
Sakda  Sansupan
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ฒนา มหาวิท     
โทรศัพท์ : 08-1547-5908
E-mail : aon_sakda@hotmail.com
san ………………………….. ชื่อ-สกุล : แสนสุรีย์  เชื้อวังคำ
Saensuree  Chuewangkham
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์ครามสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิท
โทรศัพท์ : 08-1055-8634
E-mail : saensuree.c@hotmail.com
asc ชื่อ-สกุล : อัสฉรา  นามไธสง
Aschara  Namthaisong
ตำแหน่ง :
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิท
โทรศัพท์ :
09-8105-5434
E-mail : 
aon-asc@hotmail.com

งานบริหารทั่วไป

jeab ชื่อ-สกุล : นิพาพร  หูตาชัย
Nipaporn  Hutachai
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป                     
โทรศัพท์ : 08-9569-1439
E-mail : jeab.nipaporn@gmail.com
cat ชื่อ-สกุล : พิศมัย  ยศตะโคตร
Pissamai Yottakot
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             
โทรศัพท์ : 09-9206-7086
E-mail : pissamai.yottakot@gmail.com33333
fff ชื่อ-สกุล : ทับทิม  สมปอง
Thupthim  Sompong
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                     
โทรศัพท์ : 08-2852-6309
E-mail : numfonku68@hotmail.com

 งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย

nd ชื่อ-สกุล : สุภาวดี สุวรรณเทน
Supawadee Suwannathen
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย              
โทรศัพท์ : 08-5000-8511
E-mail : s.suwannathen@snru.ac.th3333333
 5555555555
bbb ชื่อ-สกุล : พงศกร ทองพันธ์ุ
Pongsakorn Thongpun
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ           
โทรศัพท์ : 08-9175-5152
E-mail : phongsakorn.thp@gmail.com

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

teerawut ชื่อ-สกุล : ธีรวุฒิ  สำเภา
Teerawut Sumphao
ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทรศัพท์ : 08-1261-3170
E-mail : kerig32@gmail.com2222 222222
sunti
ชื่อ-สกุล : สันติ  ผิวผ่อง
Sunti Phewphong
ตำแหน่ง : นักวิจัย          
โทรศัพท์ : 08-1717-4238
E-mail : sunti-sc@hotmail.com222222222222
jak ชื่อ-สกุล : จักกฤษณ์ กองพิมาย
Jakkrti Kongpimind
ตำแหน่ง : นักวิจัย          
โทรศัพท์ :                                                     
E-mail : 2

 

 turbo ชื่อ-สกุล : ครรชิต สิงห์สุข
Kunchit Singsoog
ตำแหน่ง : นักวิจัย          
โทรศัพท์ : 08-8312-1858
E-mail :Kunchitsingsoog@yahoo.com2233332222
 puy ชื่อ-สกุล : เพียงจรัส  รัตนทองสุข
Piangjaras Ratanatongsuk
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร        
โทรศัพท์ : 08-5000-3902
E-mail :piangjaras-puy@outlook.com33332222