บุคลากร

ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล : ดร.มาลี ศรีพรหม | Malee Sriprom, Ph.D.
ตำแหน่ง : รองอธิกาบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 08-7802-7679
E-mail : scms@snru.ac.th……..

…………….

  ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร | Suthasinee Kuptabut, Ph.D.
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  โทรศัพท์ : 08-9484-4132
  E-mail : suthasinee@snru.ac.th

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วิจิตรา สุจริต | Wichidtra Sudjarid, Ph.D.
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-4128-4421
E-mail : Wichidtra.s@snru.ac.th………………….
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา | Ladapa Sripasuda
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-5924-4994
E-mail : ladapa@snru.ac.th…………………..
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.นิภาพร ชนะมาร | Dr.Nipaporn Chanamarn
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 08-7005-7436
E-mail : nipaporn@snru.ac.th

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

  ชื่อ-สกุล : อุดมพร บุตรสุวรรณ์ | Udomporn Budsuwan
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
  โทรศัพท์ : 08-1999-8176
 2……..

งานบริหารการวิจัย

jj   ชื่อ-สกุล : วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ | Wipawan Yaisomboon
  ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารการวิจัย……
  โทรศัพท์ : 08-9418-4612
  E-mail : wipawan@snru.ac.th
  ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้
vaw

.…………………………….

  ชื่อ-สกุล : ภัณฑิรา  สีนวลแล | Pantira Seenaullae
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิท
  โทรศัพท์ : 08-0755-1838
  E-mail : tira_t@hotmail.com
  ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้

งานวิจัยและบริการวิชาการ

san   ชื่อ-สกุล : แสนสุรีย์  เชื้อวังคำ | Saensuree  Chuewangkham
..ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
..โทรศัพท์ : 08-1055-8634
..E-mail : saensuree.c@hotmail.com
  ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้
…………………sd………..   ชื่อ-สกุล : ศักดิ์ดา  แสนสุพรรณ | Sakda  Sansupan
  ตำแหน่ง : นักวิจัยนา มหาวิท     
  โทรศัพท์ : 08-1547-5908
  E-mail : aon_sakda@hotmail.com
  ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้
asc   ชื่อ-สกุล : อัสฉรา  นามไธสง | Aschara  Namthaisong
  ตำแหน่ง :
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิท
  โทรศัพท์ :
09-8105-5434
  E-mail : 
aon-asc@hotmail.com
  ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้
  ชื่อ-สกุล : ญาณวิจา | Yanwija Kampromma
..ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิท
..โทรศัพท์ : 09-2 6291461
..E-mail : yanwija.ku@gmail.com
..ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้

งานบริหารทั่วไป

jeab   ชื่อ-สกุล : นิพาพร  หูตาชัย | Nipaporn  Hutachai
  ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป                     
  โทรศัพท์ : 06 5156 6390
  E-mail : nipaporn_9@snru.ac.th
  ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้
cat   ชื่อ-สกุล : พิศมัย  ยศตะโคตร | Pissamai Yottakot
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             
  โทรศัพท์ : 09-9206-7086
  E-mail : pissamai.yottakot@gmail.com
  ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้33333
fff   ชื่อ-สกุล : ทับทิม  สมปอง | Thupthim  Sompong
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                     
  โทรศัพท์ : 08-2852-6309
  E-mail : numfonku68@hotmail.com
  ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้

 งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย

nd   ชื่อ-สกุล : สุภาวดี สุวรรณเทน | Supawadee Suwannathen
  ตำแหน่ง : หัวหน้างานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย              
  โทรศัพท์ : 08-5000-8511
  E-mail : s.suwannathen@snru.ac.th
  ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้3333333
bbb   ชื่อ-สกุล : พงศกร ทองพันธ์ุ | Pongsakorn Thongpun
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา        
  โทรศัพท์ : 08-9175-5152
  E-mail : phongsakorn.thp@gmail.com
  ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

turbo   ชื่อ-สกุล : ครรชิต สิงห์สุข | Kunchit Singsoog
..ตำแหน่ง : นักวิจัย          
..โทรศัพท์ : 08-8312-1858
..E-mail :Kunchitsingsoog@yahoo.com2233332.222
  ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้
teerawut   ชื่อ-สกุล : ธีรวุฒิ  สำเภา | Teerawut Sumphao
  ตำแหน่ง : นักวิจัย
  โทรศัพท์ : 08-1261-3170
  E-mail : kerig32@gmail.com
  ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล : นัทที โคตรทุมมี | Nuttee Khottoommee
ตำแหน่ง :
นักวิจัย
โทรศัพท์ : 
08-1717-4238
E-mail :
nuttee_kotome@yahoo.com
ภาระงาน :รายละเอียดดังนี้2
sunti
  ชื่อ-สกุล : สันติ  ผิวผ่อง | Sunti Phewphong
  ตำแหน่ง : นักวิจัย          
  โทรศัพท์ : 08-1717-4238
  E-mail : sunti-sc@hotmail.com
  ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้2
jak   ชื่อ-สกุล : จักกฤษณ์ กองพิมาย | Jakkrti Kongpimind
  ตำแหน่ง : นักวิจัย          
  โทรศัพท์ : 097 179 6445 
  E-mail : j.kongphimai@gmail.com
  ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้
puy   ชื่อ-สกุล : เพียงจรัส  รัตนทองสุข | Piangjaras Ratanatongsuk
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร        
  โทรศัพท์ : 093-526-5590
..E-mail :piangjaras-puy@outlook.com
 ..ภาระงาน : รายละเอียดดังนี้