ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  http://www.nru.mua.go.thhttp://www.research.mua.go.th

1. การดำเนินงานโครงการวิจัยในอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประกาศ
     1.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกในประเทศ  ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ  และทุนสนับสนุนการทำวิจัย  สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ลงวันที่ 4 เมษายน  2554

      2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกในประเทศ  ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ  ทุนสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ  และทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมเชิงบูรณาการ  สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 (เพิ่มเติม) 
ลงวันที่ 5  กันยายน  2554


แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
    1.  แบบฟอร์มที่ 1  แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย1
    2.  แบบฟอร์มที่ 2  แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย2
    3.  แบบฟอร์มที่ 3  แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย3
    4.  รูปแบบการจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าการวิจัยของโครงการวิจัย (10 โครงการ)
    5.  รูปแบบการจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าการวิจัยร่วมเชิงบูรณาการ (1 โครงการ)

ตัวอย่างการจัดทำรายงานความก้าวหน้า
    1.  ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1
    2.  ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 2
    3.  ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 3

รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 10 โครงการ

ลำดับที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ งบประมาณ
1 การทำเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสงไททาเนียม
ไดออกไซด์ ด้วยอิเล็กโตรไลท์
ดร. สุรศักดิ์  แสนทวีสุข 2554A15562002 350,000
2 การพัฒนาเครื่องขัดผิวงานทดสอบโลหะวิทยา นายไวรุจน์  อิ่มโพ 2554A15562005 300,000
3 การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับการทดสอบ
การอัดตัวคายน้ำ 1 มิติ  แบบเปลี่ยนแรงกระทำอัตโนมัติ
นางสาวศิริพร  ตั้งวิบูลพาณิชย์ 2554A15562004 350,000
4 การศึกษาความต้านทานการขัดสีและศึกกร่อน
ของคอนกรีตพรุนจากกรวดแม่น้ำ
นายดำเกิง  จันทร์ส่อง 2554A15562006 270,000
5 ภาษา  พิธีกรรม  และตำนาน : คติชนพลวัตของชาวภูไท 
กรณีศึกษา หมู่บ้านพอกใหญ่  ตำบลพอกน้อย 
อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
นายดนัย  ชาทิพฮด 2554A15592008 180,000
6 บุญข้าวประดับดิน : พิธีกรรมและการเปลี่ยนเปลงใน
กระแสโลกาภิวัตน์  กรณีศึกษา  กลุมชาติพันธุ์กะเลิง
หมู่บ้านโพนงาม  ตำบลงิ้วด่อน  อำเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร
นายพสุธา  โกมลมาลย์ 2554A15592009 180,000
7 ความทรงจำทางสังคม : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ
ชาวไทญ้อบ้าน้ำพุ  ตำบลบ้านแป้น  อำเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร
นางสาววินิธา  พาณิชย์ 2554A15592010 180,000
8  ชาติพันธุ์สัมพันธ์ : การปรับตัวของแรงงานอพยพ
ชาวไทลาวกับชาวไทโย้ย  บ้านโคกไม้ล้ม  ตำบลวาใหญ่
อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร
 นายวิชาญ  ฤทธิธรรม 2554A15592011 180,000
9 สังคมชาวนา : การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท  กรณีศึกษา  บ้านนาบัว 
ตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม
 นายศรีสุข  ผาอินทร์ 2554A15592012 180,000
10 ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนน้ำอูนต่อวิถีชีวิตชุมชนไทโส้
: กรณีศึกษา บ้านนาเลา  ตำบลนาใน  อำเภอพรรณนานิคม
จังหวัดสกลนคร
ดร. สพสันติ์  เพชรคำ 2554A15592013 180,000
รวม 2,350,000


รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมเชิงบูรณาการ  จำนวน 1 โครงการ

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ งบประมาณ
1 การศึกษาภูมิปัญญาลายผ้าสู่นวัตกรรมการจัดเก็บผ้าทอพื้นเมือง
ในจังหวัดสกลนคร
ผศ. ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง - 166,000
รวม 166,000

 

การสรุปผลงานวิจัยของผู้รับทุนโครงการวิจัยรายบุคคลและโครงการวิจัยบูรณาการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
   
ตามหนังสือสำนักบริหารโครงการฯ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ที่ ศธ 0509(7)/166 ลงวันที่ 9  มีนาคม 2555 
ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  แจ้งผู้รับเงินทุนโครงการวิจัยรายบุ
คคลโครงการวิจัยบูรณาการ จากโครงกาคคลและรส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  สรุปผลงานวิจัยของแต่ละโครงการให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอให้ผู้รับทุนโครงการวิจัยรายบุคคลและโครงการวิจัยบูรณาการ จัดทำเอกสารสรุปผลงานวิจัยตามรูปแบบของ
สำนักงานคณะกรรการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ชุด และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1แผ่น  และจัดส่งไปยังสำนักงานผู้อำนวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2555 รายละเอียดมีดังนี้

    1. หนังสือสำนักบริหารโครงการฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ที่ ศธ 0509(7)/166 ลงวันที่ 9  มีนาคม 2555
    2. แบบสรุปภาพรวมผลงานวิจัย ปี 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    3. แบบสรุปผลงานวิจัยรายโครงการของผู้รับทุนโครงการวิจัยรายบุคคลและโครงการวิจัยบูรณาการ

  


วันที่ : 14 พ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 949