ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) พ.ศ. 2560

เผยเเพร่เมื่อ 1168 เข้าชม

 

student

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินรายได้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
pdf-icon
ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย download (1)
2. กรอกข้อมูลการสมัครทุนวิจัยออนไลน์
3. ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย ทาง e-mail : rdi.snru@gmail.com
4. ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้น 4 อาคาร 10
5. Poster Template download (1)

Research Management System