ทุนสนับสนุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560

เผยเเพร่เมื่อ 805 เข้าชม

rdi_research_classroom

ส่วนที่ 1  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

download (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน
สำหรับบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้
 download (1)  แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน” จำนวน  ๑  ชุด  พร้อมไฟล์บันทึกข้อมูลนำส่งที่หน่วยงานที่ท่านสังกัด