ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า และ ทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา

S__6062093

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสองประเภทดังนี้

1. ทุนวิจัยมุ่งเป้า ไม่จำกัดเพดานงบประมาณโครงการ
2. ทุนวิจัยประเภทบัณฑิตบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีเพดาน ปริญญาเอก 300,000 บาท และ ปริญญาโท 150,000 บาท

โดยประเด็นวิจัยต้องเป็นไปตามกรอบวิจัยที่กำหนดซึ่งครอบคลุมทั้งสายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ ตามรายละเอียดในลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

กรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560

กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS
(http://www.nrms.go.th) ได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำหรับทุนวิจัยมุ่งเป้า
และวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 สำหรับทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา