ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

untitled-1

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560

ให้นักวิจัยกรอกข้อมูลในระบบ DRMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งเอกสารจัดทำสัญญา ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(ซึ่งปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี) ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. หลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญา  มีดังนี้
     2.1  สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ  จำนวน 1  ฉบับ
     2.2  สัญญาคู่ฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ  จำนวน 1  ฉบับ
     2.3  สำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการ  จำนวน 3  ฉบับ
     2.4  สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ค้ำประกัน  จำนวน 2 ฉบับ
     2.5  อากรแสตมป์ 1  บาท ต่อเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน 1,000 บาท

เอกสารประกอบ

download (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนวิจัยงบรายได้ 60
download (1) สัญญา
download (1) สัญญาคู่ฉบับ
download (1) แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
download (1)

รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์

download (1)

ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1

download (1)

ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2

download (1)

ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 3