กิจกรรม “ถอดบทเรียนการเสริมศักยภาพระบบและกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อ พัฒนาแนวทางการยกระดับศักยภาพจากนักวิจัยเพื่อเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2”