ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการ “เต่างอยโมเดลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ไทยแลนด์ 4.0 เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ”

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการ “เต่างอยโมเดลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ไทยแลนด์ 4.0
เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ”

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 10 เม.ย. 60
สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในรูปแบบ Hard copy จำนวน 1 ชุด
พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลที่ e-mail : rdi_snru@snru.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : อัสฉรา นามไธสง นักวิจัย  โทรศัพท์ 0981055434

เอกสารดาวน์โหลด

download (1) value chain tomato
download (1) แบบเสนอโครงการวิจัย