บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย Thai Invention

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานในการดำเนินการพิจารณาขึ้น
“บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” และจัดสรรทุนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นบัญชีจนสามารถขึ้น “บัญชีนวัตกรรมไทย”
ตามกลไกการจัดทำ “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” ของรัฐบาลที่มีเป้าหมายส่งเสริมการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การผลิต
และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ มีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้ภาครัฐนำร่องเปิดตลาดให้กับสินค้าหรือบริการที่เกิดจากการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับการขึ้นบัญชีเหล่านั้น

ในการนี้ วช. จึงขอเชิญชวนท่านและนักประดิษฐ์ในหน่วยงานของท่านได้นำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” โดยกรอกรายละเอียดแบบขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ได้ที่ www.thaiinvention.nrct.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม <<