ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561-2562

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562

ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรม ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่

1) การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2) ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม
3) การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 แก่เครือข่ายนักวิจัยและประชาชนผู้สนใจให้ส่งโครงการวิจัย
เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF
มาที่ research.docp@gmail.com โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดตาม Link ที่ปรากฏด้านล่าง และส่งต้นฉบับแบบเสนอโครงการวิจัย
ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏตาม Link ด้านล่าง จำนวน 10 ชุด ที่มีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบไปที่
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะพิจารณา
โครงการวิจัยที่ส่งภายในกำหนดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูได้ที่ Link นี้ : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒