อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนหลังปฏิบัติ AAR และการจัดการความรู้โครงการวิจัย ระยะที่1”

โครงการวิจัยชุมชนและท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560
วิทยากร โดย ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี