ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


สัญญาทุนวิจัย

 ➡ แนวปฏิบัติการรับทุนวิจัย
 ➡ แบบนำส่ง  
 ➡ แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย  
 ➡ แบบฟอร์มการเบิกเงิน
              งวดที่ 2 (ร้อยละ 25)  
              งวดที่ 3 (ร้อยละ 15)  
 ➡ หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์   
 ➡ รายงานการเงิน