ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ สวรส. ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการขอรับทุนสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

นโยบายการให้ทุนสนับสนุน

สวรส. กำหนดนโยบายการให้ทุนวิจัย เป็นไปตามทิศทางการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 7 แผนงาน 16 ประเด็นวิจัย (รายละเอียด click แผนงานวิจัย)

แผนงานวิจัย Research program/ ประเด็น
1. ระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี 1) ระบบยาและเวชภัณฑ์
2) ระบบเทคโนโลยี
2. กำลังคนด้านสุขภาพ 3) การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
3. ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 4) การสำรวจสภาวะสุขภาพ
5) มาตรฐานระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ
4. ระบบบริการสุขภาพ 6) ระบบบริการปฐมภูมิ
7) ระบบการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย และระบบการจัดการและการช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดข้อผิดพลาดทางการแพทย์
8) การพัฒนารูปแบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย
9) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การพัฒนารูปแบบการดำเนินการเพื่อป้องกัน CKD และการจัดการ DM
10) บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ทรัพยากรในภาคสนาม กรณีภัยพิบัติ
5. การเงินการคลังสุขภาพ 11) ระบบหลักประกันสุขภาพและการสร้างความกลมกลืนคุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความยั่งยืน และความพอเพียง ทางการคลัง ของระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
6. ระบบอภิบาลสุขภาพ 12) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
7. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 13) Migrant Health
14) กลุ่มประชากรต่างๆที่ได้รับผลจากการกำหนดด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
15) วัณโรค (TB) << ส่งข้อเสนอตรงได้ที่ www.hsri.or.th/callfortb
16) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 1. เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัย หรือนักวิชาการ ที่ทำงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ ภายใต้กำกับของรัฐ/ ภาคเอกชน
 2. ผู้วิจัยหลัก (หัวหน้าโครงการ) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่รับทุน
 3. สามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาโครงการ รวมทั้งประสานงานร่วมกับ ผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
 4. กรณีที่หัวหน้าโครงการมีประวัติในการบริหารโครงการอยู่ในทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สวรส. จะขอไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการนั้นตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (ในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 131 ตอนที่ 78 ก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557)

เงื่อนไขการยื่นเสนอข้อเสนอโครงการ

 1. ยื่นในนามหัวหน้าโครงการเท่านั้น เพื่อเป็นการรับรองว่าข้อมูลที่เสนอมามีความถูกต้อง ครบถ้วนตรงกันทั้งในระบบและในไฟล์แนบ
 2. หัวหน้าโครงการ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ (โครงการย่อยในแผนงาน นับเป็น 1 โครงการ)
 3. เป็นโครงการ/แผนงานวิจัย ที่ใช้ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 2 ปี (1 แผนงาน หมายถึง โครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ)
 4. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องไม่ใช่วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
 5. กรณีโครงการที่เป็นการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้โดยยังไม่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เว้นแต่เมื่อได้รับการพิจารณาสนับสนุนให้ทุนวิจัยแล้ว จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนการทำข้อตกลง
 6. การกำหนดงบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามคู่มือบริหารจัดการงานวิจัยของ สวรส. ประกาศ ณ เดือนตุลาคม 2560 (https://www.hsri.or.th/researcher/download/guide/detail/5184)
 7. ยื่นผ่านทางเว็บไซต์ (http://www.hsri.or.th/proposal62)เพียงช่องทางเดียว เมื่อท่านคลิกเลือก “SUBMIT” เพื่อส่งข้อเสอนฯแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนคลิกเลือก “SUBMIT”
 8. การ upload file ข้อเสนอโครงการ ต้องใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดเท่านั้น(ดาวน์โหลด) โดยไม่ต้องแนบหนังสือนำส่ง และไม่ต้องส่งข้อเสนอโครงการฉบับ Hard Copy มายัง สวรส. ทั้งนี้ สวรส. ถือว่าข้อเสนอโครงการที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าองค์กร และ คณะผู้วิจัยเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวจากคณะผู้วิจัย สวรส.ขอสงวนสิทธิในการสนับสนุนทุนวิจัย

การกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ

 1. การกลั่นกรองโครงการ พิจารณาจากขอบเขตโครงการ เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการวิจัยของ สวรส. ที่กำหนดไว้ รวมถึงการพิจารณาศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของนักวิจัย
 2. การพิจารณาโครงการ ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้จัดการงานวิจัย (RM) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่
  2.1) ความชัดเจนของคำถามการวิจัย เป้าหมายการใช้ประโยชน์
  2.2) การทบทวนวรรณกรรม
  2.3) ระเบียบวิธีวิจัย
  2.4) การวิเคราะห์ผลการวิจัย
  2.5) การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย (ในเชิงนโยบาย วิชาการ ชุมชน/สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ/พาณิชย์ ตามลักษณะโครงการ)
  2.6) ประสบการณ์ของผู้เสนอโครงการและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามข้อเสนอ

กำหนดระยะเวลา

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา
1. ประกาศประชาสัมพันธ์ และยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) 15 ธ.ค.2560–28 ก.พ.2561
2. ตรวจสอบรายชื่อข้อเสนอโครงการ 15 มี.ค.2561
3. พิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 16 มี.ค.2561-31พ.ค.2561
4. ตรวจสอบรายชื่อข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น มิถุนายน 2561
5. ปรับปรุงโครงการ งบประมาณ และทำสัญญา ตั้งแต่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป
6. ดำเนินการวิจัย ติดตามควบคุมผลงาน และคุณภาพงานวิจัย ตั้งแต่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณแพรว เอี่ยมน้อย โทรศัพท์ 02 832 9268

คุณสุพรศักดิ์ ทิพย์สุขุม โทรศัพท์ 02 832 9273

คุณธีรธัช กันตามระ 02 8329236

email : hsri@hsri.or.th


ข้อขัดข้องทางเทคนิค IT ติดต่อ

คุณวิชานันท์ อุ่นจิตร 02 8329242


วิธีการยื่นข้อเสนอโครงการ

1) ดาวน์โหลดไฟล์ proposal ( word docuemnt)  จากนั้นเติมข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อยื่นเสนอโครงการ

2) เข้าเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/FUVDLDxT7vJgKOrc2 หรือกดปุ่มส่งข้อเสนอด้านล่างเพื่อกรอกรายละเอียดบนเว็บไซต์  พร้อมทั้งอัพโหลดข้อเสนอมายังฟอร์มออนไลน์

3) จะมีอีเมล์ตอบรับเมื่อข้อมูลส่งงเรียบร้อยแล้ว

4) ทาง สวรส. จะประกาศรายชื่อข้อเสนอที่ได้รับพิจารณาผ่านทาง www.hsri.or.th ในเดือนมิถุนายน 2561

 

หรือ Scan QRCODE