ประชาสัมพันธ์ : เชิญอาจารย์ บุคลากร ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล

เรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ซึ่งจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 (ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 และ 2 ประจำปี 2562 สมัครเพื่อส่งบทความและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.scaj.stu.ac.th

Full Screen