“ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2559”

กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและดำเนินการจัดทำกรอบการวิจัยด้านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)นั้น

ในการนี้ กบง.ขอประชาสัมพันธ์แก่นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงแนวทางในการเสนอกลุ่มเรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึง ระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย

 ในหัวข้อ “ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ2559”

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 17 สิงหาคม – วันที่ 17 กันยายน 2558 เท่านั้น

 

หมายเหตุ :

1.เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ NRMS (www.nrms.go.th) และปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน / หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงานและผู้ร่วมวิจัย ที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทุกคนต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัย สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 465

2.การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ต้องเขียนตามแบบฟอร์มที่ คอบช. กำหนด คือ
          – แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช)

– แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด)

3.ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย(กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 486,487 และ 488

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 486, 487 และ 488
โทรสาร 0-2561-3721