“ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2562

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2562 รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2562

ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ

 • เน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) โดยเอกชนต้องร่วมลงทุนในงานวิจัยตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)
 • ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) ผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

โดยสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้

 • อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมอาหาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศ และความมั่นคง

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนและดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม Concept Paper เพื่อสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.trf.or.th/div5

สามารถส่ง Concept paper ได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 มีนาคม 2562 ทาง trfindustry@trf.or.th
หรือผ่านทางสำนักประสานงานชุดโครงการต่างๆ ตามระบุในเว็บไซต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-278-8200 ต่อ 8401 และ 02-278-8246 หรือสอบถามที่อีเมล trfindustry@trf.or.th