โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System (MMS3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System (MMS3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงาน “แนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงทะเบียนที่ http://bit.ly/2RXe15D (ไม่มีค่าใช้จ่าย)