กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนแบบเปิดทั่วไป (Open Grants) ประจำปี 2562

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนแบบเปิดทั่วไป (Open Grants) ประจำปี 2562 วงเงิน 203 ล้านบาท

Full Screen


ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 15 พ.ค. – 14 มิ.ย. 62

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่

http://granting.thaimediafund.or.th/login.html

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2273-0116-8

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.thaimediafund.or.th/