ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

เผยเเพร่เมื่อ 425 เข้าชม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


1. นิยามศัพท์ << update 28-8-2019
2.
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

3. แผนงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา ตาม ร่างยุทธศาสตร์ อววน.   

4. ข้อมูลทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย 

5. การบริหารจัดการแผนงาน (แผนการเชื่อมโยงชุดโครงการในแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์) ขอให้มีความชัดเจน

6. ผู้อำนวยการแผนงาน ส่งแผนงานวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs)

7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง