งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12  ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  ในสาขาและกลุ่มหัวข้อดังนี้

กลุ่มสาขา
1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
5. กลุ่มนวัตกรรมการสอนและสารสนเทศศาสตร์
6. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7. กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่
8. กลุ่มการจัดการ

รูปแบบบทความ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
1. บทคัดย่อ
2. บทความฉบับเต็ม

ระบบลงทะเบียนบทความออนไลน์ (EasyChair)
https://easychair.org/conferences/?conf=wuresearch20180

ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        1,000 บาท
นักศึกษาภายนอก                                     2,000 บาท
คณาจารย์  นักวิจัย ผู้สนใจภายนอก                 3,000 บาท
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายชำระเงิน           1,000 บาท
(ได้รับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม และของที่ระลึก)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานไม่รับสิทธิ์ใดๆ                  ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทางเลือกในการเผยแพร่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
Walailak Procedia (Proceedings งานประชุมวิชาการ) เฉพาะบทความฉบับเต็ม!
Walailak Journal of Science and Technology (ฐานข้อมูล Scopus) English
Walailak Journal of Social Sciences (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) English
WMS Journal of Management (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) TH/Eng
วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2) TH/Eng
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งบทความในระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://research.wu.ac.th

หมายเหตุ  สำหรับผู้นำเสนอบทความลงทะเบียนส่งบทความภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เท่านั้น!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ติดต่อ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ หรือ คุณสุจินดา ย่องจีน
โทรศัพท์  0-7567-3565, 0-7567-3567
อีเมล์  wuird.walailak@gmail.com