ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร ประเภทการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

Full Screen

 


เอกสารประกอบการรับทุน

➡ สัญญา >> Download

➡ สัญญาคู่ฉบับ >> Download

➡ ใบสำคัญรับเงิน >> Download