วารสาร Sustainable.community development journal (SCD Journal)

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
มีนโยบายในการจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาวารสาร Sustainable.community development journal (SCD Journal)
และมีรายละเอียดการเปิดรับบทความ เพื่อพิจารณาลงในวารสารฉบับที่ 1 ตามข้อมูลในเว็บไซต์ www.scdjournal.org