หัวข้อข่าว

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ”ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560

ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561-2562

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

ทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561 

ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”

โครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2560 กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ 2

วช. และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2559-2560