หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย : ทุนกลุ่มวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “๑ ทศวรรษ กับการพัฒนาหนองหาร” ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” (RUNIRAC V)

วันนักประดิษฐ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Innovations for Street Food

ประชาสัมพันธ์ : เชิญอาจารย์ บุคลากร ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล

วีดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย (DRMS) ”

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University, “International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings”