หัวข้อข่าว

โครงการอบรมแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการฟื้นฟูเยียวยาและบ่มเพาะพลังผู้นําชุมชนให้มีชีวิตชีวา และมีพลังปัญญาสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญประชุมระดมความคิด “ติดปีกธุรกิจ ด้วยนวัตกรรม สร้างโอกาสใหม่กับ STI 4.0”

“ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3″การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

สถาบันคลังสมองของชาติเรียนเชิญ เข้าร่วมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 18 (FGP 18)

สถาบันคลังสมองของชาติเรียนเชิญ เข้าร่วมหลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

SRC2018 (เวทีนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงงานคลัง ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล ระดับ 3 หมายเลข 4508 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. – NFSC ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย ในหัวข้อ Climate Extreme