หัวข้อข่าว

แหล่งค้นหาบทความวารสารไทย 5 ฐาน

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System (MMS3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

งานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเสวนาการสะท้อนผลการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ เรื่อง “องค์ความรู้กระบวนการย้อมสีคราม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด”

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักวิจัยที่สนใจ “ประเด็นการพัฒนาสังคมสูงวัยในชุมชนพื้นท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

ประชาสัมพันธ์อบรม เรื่อง มาตรฐานการวิจัย

Thailand Research Expo : Symposium 2019

แม่แบบอุตสาหกรรม 4.0 และอุตหกรรมในอนาคต

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติ 


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563