หัวข้อข่าว

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

ระบบจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลประจำปี 2561

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.)

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาแบะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4

Biodata ฐานข้อมูลนักวิจัย

Tech2Biz

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่มใหม่แห่งชาติ