หัวข้อข่าว

ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์

INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE 2019 | On the move : Indigenous knowledge, Language and Culture, Tourism and Creative Economy in Asia and Beyond

ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT เพื่อขอรับ “ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT”

ขอเชิญนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤติชาติ

ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัย เสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 (15th NSTDA Annual Conference: NAC2019)

แหล่งค้นหาบทความวารสารไทย 5 ฐาน

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System (MMS3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

งานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7