หัวข้อข่าว

ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโจทย์วิจัย การบริการวิชาการ และงานพัฒนาเชิงพื้นที่

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social science and Behavioral Science Research

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการให้ได้ทุนวช.63 และทุนแผ่นดิน 64

ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication)

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 16 สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมและสิทธิบัตรเพื่อการสร้างทางโอกาสงานวิจัยและธุรกิจ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563