หัวข้อข่าว

Long Life Design : งานแนะนำศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม

Inno BioPlast2019

The 7th International Conference on Bio-based Polymers

International Conference SAFE2019

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) ปีที่ 2

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก และการแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกระดับอาเซียน ประจำปี 2562

National and International Research Conference 2019

The 31st Annual Meeting of THai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2019)

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน Design Thinking” วิทยากรโดย คุณชฎารัตน์ สิงหฤกษ์