หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R )

ประชาสัมพันธ์วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับ บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9

ประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1

รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พ.ศ. 2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่2

ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS