หัวข้อข่าว

เชิญร่วมงาน “University XPO” จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

โครงการอบรมแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการฟื้นฟูเยียวยาและบ่มเพาะพลังผู้นําชุมชนให้มีชีวิตชีวา และมีพลังปัญญาสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญประชุมระดมความคิด “ติดปีกธุรกิจ ด้วยนวัตกรรม สร้างโอกาสใหม่กับ STI 4.0”

“ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3″การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

สถาบันคลังสมองของชาติเรียนเชิญ เข้าร่วมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 18 (FGP 18)

สถาบันคลังสมองของชาติเรียนเชิญ เข้าร่วมหลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

SRC2018 (เวทีนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)