หัวข้อข่าว

วีดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย (DRMS) ”

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University, “International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings”

การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

อบรมปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

Thailand Food Innovation Regional Boot Camps

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโจทย์วิจัยที่จะเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Routine to Research)

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่สนใจเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขอรับทุน

“ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561”

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System