หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเสวนาการสะท้อนผลการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ เรื่อง “องค์ความรู้กระบวนการย้อมสีคราม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด”

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักวิจัยที่สนใจ “ประเด็นการพัฒนาสังคมสูงวัยในชุมชนพื้นท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

ประชาสัมพันธ์อบรม เรื่อง มาตรฐานการวิจัย

Thailand Research Expo : Symposium 2019

แม่แบบอุตสาหกรรม 4.0 และอุตหกรรมในอนาคต

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติ 


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย : ทุนกลุ่มวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “๑ ทศวรรษ กับการพัฒนาหนองหาร” ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” (RUNIRAC V)