หัวข้อข่าว

สวก. รับสมัคร นักวิจัย ในการฝึกอบรม เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุน สกอ.เครือข่าย)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและโดรนเบื้องต้น”

The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2018)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการท่องเที่ยว ปี 2560

The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2017)

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”

งานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2560 NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017

ลงทะเบียนร่วมอบรมระบบ DRMS