ประชุม กบ.วิจัย 2/2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และในระบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting