ข่าวทุนวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนักศึกษา 2560

ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนวิจัย R to R ประจำปี 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่อง พลังงานทดแทน เรื่อง การพัฒนาพลังงานทดแทนและประยุกต์ใช้ในชุมชนสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก (สกอ.เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

KM-RDI SNRU

เผยเเพร่เมื่อ

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรื่อง “การพัฒนาโจทย์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” และ “การ้เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ”

อ่านเพิ่มเติม “KM-RDI SNRU”

yeemin

ระบบสารสนเทศ

drmsSNRU
snrujsthead
ris

แนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา

Link

2
4
cbrsnru
TNRR : Thai National Research ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย