SNRU, RESEARCH FUNDING 2024

Countdown

ทุนวิจัยสำหรับบุคลากร

งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทุนสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ กลาง เมธีวิจัย และหลังปริญญาเอก

ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบและต่อยอดนวัตกรรม

ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศและการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

  • ประกาศผลพิจารณาการให้ทุน
  • เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน
  • ปฏิทินรายละเอียดทุน

ทุนสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานสำหรับบุคลากรวิจัย สถาบัน และสนับสนุนการวิจัย

  • ประกาศผลพิจารณาการให้ทุน
  • เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน
  • ปฏิทินรายละเอียดทุน