SNRU, RESEARCH FUNDING 2023

RDI-SNRU เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย 4 ประเภท

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2565

ทุนสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ กลาง เมธีวิจัย และหลังปริญญาเอก
ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบและต่อยอดนวัตกรรม
ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศและการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
ทุนสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานสำหรับบุคลากรวิจัย สถาบัน และสนับสนุนการวิจัย