ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น CBR: Community Based Research ปีงบประมาณ 2565


หน่วยงานให้ทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ทุน ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น CBR: Community Based Research
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ 15 – 19 มกราคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น.
ระบบยื่นข้อเสนอฯ ➡ ผ่านระบบ RDI-SNRU
เอกสาร 1. กรอบการวิจัย
2. แบบเสนอโครงการวิจัยของศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
3. คู่มือ แบบเสนอโครงการวิจัยของศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ผู้ประสานงาน งานบริหารจัดการวิจัยเชิงพื้นที่
อัสฉรา นามไธสง (ผู้ประสาน)
โทรศัพท์ 09 8105 5434