ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศและการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำหรับบุคลากรวิจัยและนวัตกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัคร

ประกาศผลพิจารณา

เอกสารรายงานความก้าวหน้า

ระบบส่งรายงาน

➡ เอกสารรายงานฉบับร่าง

ระบบส่งรายงาน

 

➡ เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์

ระบบส่งรายงาน