RDI SNRU-Fundamental Fund: FF 2023

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

จัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดการทำสัญญา
 • รับฟังการชี้แจงการรับทุนวิจัยแบบออนไลน์
 • วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

 • ยื่นเอกสารสัญญา โดยหัวหน้าโครงการ
 • วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 – 16.30 น.
 • ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2
เอกสารประกอบการทำสัญญา
 • สัญญา (1 ฉบับ)
 • สัญญาคู่ฉบับ (1 ฉบับ)
 • ใบสำคัญรับเงิน (1 ฉบับ)
 • สำเนาบัตรประชาชน (3 ฉบับ เฉพาะหัวหน้าโครงการ)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (1 ฉบับ เฉพาะหัวหน้าโครงการ)
 • ข้อมูลผู้ได้รับทุนสนับสนุน

  ข้อมูลผู้ขอรับทุนสนับสนุน

  ©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.