SNRU, RESEARCH FUNDING 2025

ทุนวิจัยสำหรับบุคลากร

งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ทุนสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ กลาง เมธีวิจัย
ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบและต่อยอดนวัตกรรมฯ
ทุนสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน สถาบัน และงานประจำสู่งานวิจัย
©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.