ทิศทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community-Based Research: CBR)

 


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การออกแบบงานวิจัยสร้างการมีส่วนร่วม ชุมชุนแก้ไขปัญหา อาจารย์ได้ผลงานวิจัย”


 

สมัครร่วมโครงการ

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.