ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น CBR: Community Based Research ปีงบประมาณ 2567


หน่วยงานให้ทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ทุน ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น CBR: Community Based Research
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567
ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ 17 – 24 มกราคม 2567 ภายในเวลา 23.59 น.
นำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณา แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 26 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (รูปแบบออนไลน์)
ระบบยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ RDI-SNRU
เอกสาร 1. กรอบการวิจัย
2. แบบเสนอโครงการวิจัยของศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ข้อมูลไม่เกิน 5หน้า)
ผู้ประสานงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ
อัสฉรา นามไธสง (ผู้ประสาน)
โทรศัพท์ 09 8105 5434

ระยะเวลายื่นข้อเสนอทุน