Research Publication Funding System


<< คลิกเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนการขอทุน

 << คลิกเข้าสู่ระบบ  ➡ขั้นตอนการขอทุน

 << คลิกเข้าสู่ระบบ  ➡ขั้นตอนการขอทุน

 ➡ ขั้นตอนการใช้งานระบบ

1. ผู้ขอทุนวิจัย จะต้อง log in account google mail @snru เท่านั้น
2. กรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์ม
3. แนบไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน
4. สถาบันวิจัยจะแจ้งผลการพิจารณาการขอทุนพร้อมทั้งรายละเอียด ภายใน 15 วัน หลังจากการยื่นขอ ทางอีเมล์ที่ท่านระบุในระบบ
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 08 5000 8511 หรือ IP Phone 262

หมายเหตุ : ให้ผู้ขอทุนกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ให้สมบูรณ์ เพราะหากกดส่งแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้


 ➡ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 แบบฟอร์มทุนเผยแพร่วิจัย  Download
 1 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย word-doc-icon pdf-icon
2 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย word-doc-icon pdf-icon
3 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม word-doc-icon pdf-icon
4 หนังสือยินยอมจากผู้เขียนแรกหรือผู้เขียนหลัก word-doc-icon pdf-icon
5 ใบสำคัญรับเงิน word-doc-icon pdf-icon
 ประกาศ  Download
1 หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ pdf-icon
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  pdf-icon
3  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ pdf-icon