บุคลากร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

: อาจารย์ภคพล คติวัฒน์
: k.phakhaphon@gmail.com

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

: ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร
: suthasinee@snru.ac.th

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

: อ.ลฎาภา ศรีพสุดา : ผศ.ดร.วิจิตรา สุจริต : ดร.นิภาพร ชนะมาร
: ladapa@snru.ac.th : wichidtra.s@snru.ac.th : nipaporn@snru.ac.th

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

: อุดมพร บุตรสุวรรณ์
: rdi_snru@snru.ac.th

งานบริหารทั่วไป

: นิพาพร หูตาชัย : พิศมัย ยศตะโคตร : ทับทิม สมปอง
: หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: nipaporn_9@snru.ac.th : pissamai@snru.ac.th : thupthim@snru.ac.th
: ภาระงาน : ภาระงาน : ภาระงาน

งานบริหารการวิจัย

: วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ : ภัณฑิรา สีนวลแล : ณัฐธิดา พรมประศรี
: หัวหน้างานบริหารการวิจัย : เจ้าหน้าที่วิจัย : นักวิชาการศึกษา
:wipawan@snru.ac.th : tira_t@snru.ac.th : Natthida@snru.ac.th
: ภาระงาน : ภาระงาน : ภาระงาน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

: แสนสุรีย์ เชื้อวังคำ : ศักดิ์ดา แสนสุพรรณ : อัสฉรา นามไธสง
: หัวหน้างานวิจัยฯ : นักวิจัย : นักวิจัย
: saensuree.c@hotmail.com : aon_sakda@hotmail.com : aschara@snru.ac.th
: ภาระงาน : ภาระงาน : ภาระงาน
: ญาณวิจา คำพรมมา : นวลศิริ จันทร์สีเมือง
: นักวิชาการศึกษา : นักวิชาการศึกษา
: yanwija@snru.ac.th : nuansiri_lack@hotmail.com
: ภาระงาน : ภาระงาน

งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย

: สุภาวดี สุวรรณเทน : พงศกร ทองพันธ์
: หัวหน้างานสารสนเทศฯ : นักวิชาการศึกษา
: s.suwannathen@snru.ac.th : phongsakorn@snru.ac.th
: ภาระงาน : ภาระงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

: ดร.ครรชิต สิงห์สุข : ธีรวุฒิ สำเภา : นัทที โคตรทุมมี
: หัวหน้างานศูนย์ความเป็นเลิศฯ : นักวิจัย : นักวิจัย
: kunchit.s@snru.ac.th : kerig32@gmail.com : nuttee@snru.ac.th​
: ภาระงาน : ภาระงาน : ภาระงาน
: สันติ ผิวผ่อง : เพียงจรัส รัตนทองสุข
: นักวิจัย : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: sunti-sc@hotmail.com : piangjaras-puy@outlook.com
: ภาระงาน : ภาระงาน