ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

แจ้งผู้ได้รับทุนทุกท่านจัดทำสัญญารับทุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาคาร 10 ชั้น 3
เวลา 10.00 – 12.00 น.

เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญาดังนี้

1. สัญญา 1 ชุด
2. สัญญาคู่ฉบับ จำนวน 1 ชุด
3. ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 1 จำนวน 1ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

เอกสารประกอบ

download (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้
download (1) สัญญา
download (1) สัญญาคู่ฉบับ
download (1)  ใบสำคัญรับเงิน