งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561 เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 นี้
สามารถส่งบทความและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : http://regis-rru.rbru.ac.th/index.php