เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทุนวิจัยงบรายได้ 63

 

 

 

 

 


เอกสารประกอบการรับทุน

➡ สัญญา >> Download

➡ สัญญาคู่ฉบับ >> Download

➡ ใบสำคัญรับเงิน >> Download


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ปฏิทินการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย มีเอกสารดังต่อไปนี้

   2.1  แบบนำส่ง (รายงานความก้าวหน้า)

   2.2  แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

   2.3  รูปแบบเล่มรายงานความก้าวหน้าการวิจัย (นำส่งเป็นไฟล์ผ่านระบบไม่ต้องพิมพ์ส่ง)

   2.4  บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้  งวดที่ 2 และ งวดที่ 3)

   2.5  ใบสำคัญรับเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้  งวดที่ 2 และ งวดที่ 3)

   2.6  สำเนาบันทึกขออนุมัติเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 60)  (เพื่อแนบการเบิกจ่ายงวดที่ 2)

3. การส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง

   3.1 แบบนำส่ง (รายงานวิจัยฉบับร่าง) 

4. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

    4.1  แบบนำส่ง (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) 

    4.2  รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์

    4.3  ตารางปรับแก้ไขรายงานการวิจัย

    4.4  บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้  งวดที่ 2 และ งวดที่ 3)

    4.5  ใบสำคัญรับเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้  งวดที่ 2 และ งวดที่ 3)

    4.6  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์

5. รายงานการเงิน