เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารอบรม เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทุนแผ่นดิน (วช) ทุนมุ่งเป้า image_gallery
เอกสารประชุม”แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
image_gallery
วีดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 image_gallery