RDI-SNRU เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund: FF 2026

ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 12 สิงหาคม 2567

แผนงานที่ 1 การวิจัยองค์ความรู้เพื่อสร้างงานวิจัยชั้นแนวหน้าและงานวิจัยขั้นพื้นฐานที่มีศักยภาพ


 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 1-17
 • การสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท/โครงการ
 • ตัวชี้วัด การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้
  งบประมาณไม่เกิน 150,000 บาท ต่อ 1 บทความระดับชาติ
  งบประมาณไม่เกิน 250,000 บาท ต่อ 1 บทความระดับนานาชาติ
  งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท ต่อ 1 บทความในฐาน SCOPUS (Q3 หรือ Q4)
  งบประมาณไม่เกิน 400,000 บาท ต่อ 1 บทความระดับนานาชาติ และ
  1 บทความระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS (Q2) ที่มีค่า Impact factor
  งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ต่อ 2 บทความในฐาน SCOPUS (Q1) ที่มีค่า Impact factor

แผนงานที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 


 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 9
 • การสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท/โครงการ
 • ตัวชี้วัด
  ต้นแบบเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ อย่างน้อย 1 ต้นแบบ
 • การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้
  งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท ต่อ 1 บทความระดับชาติ
  งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ต่อ 1 บทความระดับนานาชาติ
  ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อย 1 รายการ
  ส่งมอบผลิตผลต้นแบบนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อง 1 รายการ

แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ


 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่  1 - 4, 4 - 12 และ 16-17
 • การสนับสนุนชุดโครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท/ชุดโครงการ และโครงการย่อยไม่เกิน 500,000 บาท/โครงการ
 • กรอบการวิจัย
  1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  2. อาหาร/สุขภาพ3. นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ
  4. แก้ปัญหาความยากจน
  5. เมืองอัจฉริยะ/ระบบโลจิสติกส์
  6. ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • ตัวชี้วัด
  1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมทางสังคมนวัตกรรม หรือองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยอย่างน้อย 1 ต้นแบบ/โครงการ
  2) การถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมาย
  งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ต่อชุมชนระดับหมู่บ้าน
  งบประมาณ 500,000 - 1,000,000 บาท ต่อชุมชนระดับตำบล (จำนวน 3 หมู่บ้านขึ้นไป) และมีครัวเรือนคนจนไม่น้อยกว่า 50 ครัวเรือน หรือ จำนวน 150 คน3) ผลงานวิจัยต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
  งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท
  ต่อ 1 บทความระดับชาติ
  งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ต่อ 1 บทความระดับนานาชาติ หรือ 1 จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

  4) ได้รับการประเมินผลกระทบ SROI

แผนงานที่ 4 งานวิจัยท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร


 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 1-4, 2- 4 , 12-15 และ 17
 • การสนับสนุนชุดโครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท/ชุดโครงการ และโครงการย่อยไม่เกิน 500,000 บาท/โครงการ
 • กรอบการวิจัย
  1. BCG Model2. การจัดการคุณภาพอากาศและการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก
  3. การจัดการขยะและของเสีย
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและภัยแล้ง
  5. พื้นที่ป่าไม้และระบบนิเวศ
  6. การพัฒนาสมุนไพรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
 • ตัวชี้วัด
  1. นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ที่ได้รับจากการวิจัยอย่างน้อย 1 ต้นแบบ/โครงการ 

  2. การถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายตามวงเงินงบประมาณ
  งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ต่อชุมชนระดับหมู่บ้าน
  งบประมาณ 500,000 - 1,000,000 บาท ต่อชุมชนระดับตำบล (จำนวน 3 หมู่บ้านขึ้นไป) 

  3. ผลงานวิจัยต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับชาติ
  งบประมาณที่ได้รับไม่เกิน 300,000  บาท ต่อ 1 บทความระดับชาติ
  งบประมาณที่ได้รับไม่เกิน 500,000 บาท ต่อ 1 บทความระดับนานาชาติ หรือ 1 จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

  4. ได้รับการประเมินผล SROI

แผนงานที่ 5 งานวิจัยที่พัฒนาและต่อยอดจากการดำเนินการโครงการสำคัญตามนโยบายของ


 • การสนับสนุนชุดโครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท/ชุดโครงการ
 • โครงการย่อยไม่เกิน 400,000 บาท
 • ตัวชี้วัด
  1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางสังคม หรือ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยอย่างน้อย 1 ต้นแบบ/โครงการ

  2. การถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายตามวงเงินงบประมาณ
  งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท
  ต่อชุมชนระดับหมู่บ้าน
  งบประมาณ 500,000 - 1,000,000 บาท ต่อชุมชนระดับตำบล (จำนวน 3 หมู่บ้านขึ้นไป)3. การจัดตั้ง “หมู่บ้านราชภัฏ” ขึ้นเพื่อใช้เป็นชุมชนต้นแบบ 1 ต้นแบบ/โครงการ

  4. ได้รับการประเมินผลกระทบ SROI

การส่งข้อเสนอโครงการ


 • เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน –12 สิงหาคม 2567 ภายในเวลา 16.30 น.
 • ส่งข้อเสนอการวิจัย ที่เว็บไซต์ https://rdi.snru.ac.th โดยเลือก ทุนวิจัยปี 2569 >> FF 2569
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอการและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทำการ “ยืนยัน”
 • การส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ หากดำเนินการถูกต้องสถานะในระบบจะขึ้นชื่อของท่านในระบบแสดงผล

ระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย