แหล่งทุน เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
แหล่งทุนภายใน     
ทุนวิจัยสำหรับบุคลากร  ✔
ทุนวิจัยบูรณาการ
ทุนวิจัย R to R  ✔  ✔  ✔
ทุนแผ่นดิน  ✔  ✔