องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) ปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3          :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

วงรอบการประเมิน   :  ปีการศึกษา 2558 (1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน (08-5000-8511) IP-Phone 262

ผลการดำเนินงาน :

Download เอกสารผลการดำเนินงาน 
image_gallery
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

หลักฐานอ้างอิง

ที่ เลขที่เอกสาร ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ ชื่อ-สกุล ระดับ
คุณภาพฐานข้อมูล
คะแนน Download
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Seven new species of the earthworm genus Metaphire Sims & Easton, 1972 from Thailand Zootaxa รัตน์มณี ชนะบุญ วารสารระดับนานาชาติ Q2 1 pdf-icon
 Effect of Potassium Chloride Supplement in Salt Blocks on the Fattening Performance of Charolais Crossbred Beff Cattle under Heat Stress  Pakistam Journal of Nutrition 15(2):176-179,2016  หาญชัย อัมภาผล  วารสารระดับนานาชาติ Q3  1  pdf-icon
Reduction of waterborne microorganisms in treated domestic wastewater for reuse in agriculture: Comparison between floating media filter and sand filter Environ. Eng. Res.
2015; 20(4): 403-409
Nopparat Patchanee วารสารระดับนานาชาติ Q3 1  pdf-icon
 ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดในการควบคุมโรคราสนิมขาวของผักบุ้ง ที่เกิดจากเชื้อรา Albugo ipomoeae-aquaticae วารสารเกษตรพระวรุณ  ครองใจ โสมรักษ์  TCI 1 0.8 pdf-icon
 ประสิทธิภาพของการให้วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อ Streptococcus agalactiae ในการเลี้ยงปลานิล ที่ความหนาแน่นต่างกัน  วารสารเกษตรพระวรุณ  อรอนงค์ ไชยรา  TCI 1 0.8 pdf-icon