องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) ปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3          :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

วงรอบการประเมิน   :  ปีการศึกษา 2558 (1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน (08-5000-8511) IP-Phone 262

ผลการดำเนินงาน :

Download เอกสารผลการดำเนินงาน 
image_gallery
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

หลักฐานอ้างอิง

ที่ เลขที่เอกสาร ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ ชื่อ-สกุล ระดับ
คุณภาพฐานข้อมูล
คะแนน Download
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1  Factor Affect Thai Student’s English Communication Skill at University Level: A case study at SNRU  International Conference on Humanities and Social Science (IC-HUSO) 2015 Kemal Abdela Kaso  นำเสนอระดับนานาชาติ 0.4 pdf-icon
 2 Dispute Settlement; a future challenge for ASEAN SNRU-IC 2015 Kemal Abdela Kaso นำเสนอระดับนานาชาติ 0.4 pdf-icon
3  the competence and warmth of thai students’ attitudes towards varieties of english: the effect of gender and perceptions of L1 diversity  Journal of Multilingual and Multicultural Development  ไพสิฐ บริบูรณ์  วารสารระดับนานาชาติ Q1 1  pdf-icon