องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3          :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

วงรอบการประเมิน   :  ปีการศึกษา 2558 (1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน (08-5000-8511) IP-Phone 262

ผลการดำเนินงาน :

Download เอกสารผลการดำเนินงาน 
image_gallery
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

หลักฐานอ้างอิง

ที่ เลขที่เอกสาร ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ ชื่อ-สกุล ระดับ
คุณภาพฐานข้อมูล
คะแนน Download
คณะวิทยาการจัดการ
1 STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF CU2ZNSNS4 FILMS DEPOSITION BY SCREEN COATING TECHNIQUE OF SOL-GEL PROCESS SNRU Journal of Science and Technology ลฎาภา ศรีพสุดา TCI2 0.6 pdf-icon
2 HIGHER EDUCATION IN THAILAND; AN HISTORICAL PERSPECTIVE วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Nicholls P.H.  TCI2  0.6 pdf-icon
3 A STUDY OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EXECUTIVES AND OFFICIALS STAFFS IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN KHAMTAKLA DISTRICT, SAKON NAKHON PROVINCE วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Watchara Akkara TCI2 0.6  pdf-icon
4 Analysis on factors affecting normal-grade student dismissal using decision tree SNRU Journal of Science and Technology  Jeeranan Chareonra  TCI2 0.6 pdf-icon
5  Vietnam; A Corporation Culture In Transition Proceeding of 6th International Conference Nicholls P.H.  International Conference  0.4 pdf-icon
สภาพของวิสาหกิจชุมชนสำคัญของตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและสากล ชัยยศ อังกูร การประชุมระดับชาติ 0.2 pdf-icon
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ (รถเมล์เหลือง) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและสากล ชฎาพร แนบชิด การประชุมระดับชาติ 0.2 pdf-icon
ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและสากล วัชระ อักขระ การประชุมระดับชาติ 0.2 pdf-icon
ผลตอบแทนการผลิตมะเขือเทศแบบขึ้นค้างของเกษตรกรบ้านนางอย การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและสากล ปิยะจินต์ ปัทมดิลก การประชุมระดับชาติ 0.2 pdf-icon