องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2          : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

วงรอบการประเมิน   : ปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ (08-9418-4612) IP-Phone 263

รายการหลักฐาน 

ที่    Download เอกสาร หน่วยงาน
1 image_gallery  คณะครุศาสตร์  
2 image_gallery  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 image_gallery คณะวิทยาการจัดการ 
4 image_gallery คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5 image_gallery คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6 image_gallery คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7 image_gallery สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2558